SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Zápisnica z členskej schôdzi 2015
Zápisnica z členskej schôdzi 2016
Zápisnica z členskej schôdzi 2018
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Zápisnica z členskej schôdzi OZ konanej dňa 8.10.2016

     1. Otvorenie

 Predsedníčka OZ PaedDr. Soňa Ivanková privítala všetkých prítomných a tým otvorila členskú schôdzu.

     2. Program schôdze

Predsedníčka OZ PaeDr. Ivanková požiadala členov OZ o odsúhlasenie poradia programu schôdze. Prítomní odsúhlasili program schôdze bez pripomienok a jednomyselne, nik nebol proti a nik sa nezdržal hlasovania. Za zapisovateľa bola jednomyselne zvolená Ema Voláriková a za overovateľa zápisnice Mgr. Simona Klegová.

     3. Kontrola uznesení

 Kontrolu uznesení predniesla Ema Voláriková, uznesenie boli splnené.

     4. Voľby členov Mandátovej komisie, Návrhovej komisie a správa Mandátovej komisie

 Návrh kandidátov do  mandátovej komisie :

Ing. Beata Švehlová

Ema Voláriková

 Kandidáti  boli odsúhlasení jednomyselne.

 5. Voľby členov Návrhovej komisue.

Návrh kandidátov do návrhovej komisie :

Andrea Klegová

Ingrid Šúnová

  Kandidáti  boli odsúhlasení jednomyselne.

 6. Organizačný poriadok

 Diskusiu o organizačnom poriadku viedla pani Ivanková. Podrobne vysvetlila jeho znenie a odpovedala na otázky zúčastnených členov OZ. Návrhová komisia predniesla návrh na doplnenie Organizačného poriadku o možnosť využitia splnomocnenia pre členov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť schôdze OZ.  Toto splnomocnenie by bolo brané ako právoplatný hlas prítomného člena. Tento návrh bol schválený jednomyselne.

 7. Čo zaujíma našich členov

Tento bod programu prebiehal na základe otázok od zúčastnenýchh členov, najmä v oblastiach chovu, výstav a plemennej knihy.  Dôležitou otázkou tejto diskusie bola medzinárodná výstava mačiek OZ v dňoch 26.-27.11.2016.  OZ nemá vhodné priestory a možnosti pre organizovanie tejto výstavy, preto dospelo počas diskusie k rozhodnutiu zrušit MVM v roku 2016. Tento návrh bol odsúhlasený, nik nebol proti a nezdržal sa hlasovania. Pre rok 2017 bol prednesený návrh na zmenu termínu na dátum 18.-19.11.17, t.j o týždeň skôr. Do úvahy pripadajú priestory v KD Viničné, prípadne iné priestory v blízkosti Nitry.

Výboru sa ukladá nájsť vhodný priestor pre usporiadanie MVM v roku 2017. Ako návrh bol uvedený KD vo Veľkom Záluží.

Počas diskusia ohľadne web stránky OZ vyplynulo, že na web stránku je potrebné doplniť sekciu pre členov a to inzercia a chovné stanice, na ktorej môžu členovia prezentovať svoj chov a mačiatka narodené v ich chovnej stanici. Pani Ivanková navrhla, že sa pokúsi doplniť históriu medzinárodných výstav podľa dostupnosti výstavných katalógov.

Po tomto bode programu nasledovala prestávka a občerstvenie.

  1. Správa o činnosti výboru OZ za rok 2016, schválenie správy

Správu o činnosti výboru OZ za rok 2015 predniesla p. Ivanková. Táto správa bola následne schválená členmi OZ prítomnými na schôdzi.

  1. Správa o hospodárení OZ za rok 2016.

Správu o hospodárení výboru OZ za rok 2016 predniesla p. Ivanková. Táto správa bola následne schválená členmi OZ prítomnými na schôdzi. Finančná hotovosť pochádzajúca z činnosti ZO CHM Nitra vo výške 840,72 €  bude daná ako dar pre jej nástupnícku organizáciu OZ Mačky Nitra / Felis Nitra formou darovacej zmluvy a úhradená do pokladne OZ.

  1. Správa o vykonanej činnosti kontrolóra OZ za rok 2016, schválenie správy.

Správu o činnosti výboru OZ za rok 2015 predniesla p. Galbavá. Táto správa bola následne schválená členmi OZ prítomnými na schôdzi.

  1. Rozpočet na rok 2017. Členské na rok 2017.

Plánovaný rozpočet na rok 2017 predniesla pokladníčka pani Andrea Klegová. Členov oboznámila s finančnými prostriedkami OZ Mačky Nitra / Felis Nitra. Rozpočet bol prítomnými schválený. Členský poplatok na rok 2017  bol odsúhlasený vo výške 12 €. Tiež bol prednesený návrh na manipulačný poplatok pre členov OZ , ktorí žijú mimo SR vo výške 1 €. Tento návrh bol schválený jednomyselne.

 12. Plán činnosti na rok 2017 : p. Ivanková.

Plán činnosti na rok 2017 predniesla p. Ivanková. Zameraný bol hlavne na neustále prebiehajúcu pomoc pre členov OZ v rámci chovu, plemennej knihy a poradenstva v týchto témach. Ďalšou jeho súčasťou bolo vedenie web stránky počas celého roka i možná príprava MVM.

 13. Záver

 Predsedníčka ZO PaedDr. Sona Ivanková poďakovala prítomným členom za účasť a ukončila VČS.

Zapísala : Ema Voláriková

Overila: Mgr. Simona Klegová

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme
Voľby do FFS
Horúce novinky
FIFe dokumenty - zmeny od r. 2024

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.