SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Správa o činnosti OZ 2015
Správa o činnosti OZ 2016
Správa o činnosti OZ 2017
Správa o činnosti OZ 2018
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

ČINNOSŤ OZ

-          je rozvoj a podpora chovu mačiek, zvyšovanie úrovne súčasných  plemien mačiek, práca na uznaní nových plemien mačiek, zlepšovanie genofondu a exteriéru chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty,

-          spolupráca s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí, spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účlom rozvoja združenia,

-          vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu cieľov združenia Mačky - Nitra , vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ,

-          - evidencia druhov plemien a počtov mačiek,

-          - evidencia a usmerňovanie registrovaných chovov administráciou žiadostí o registráciu chovateľských staníc,

-          - zvyšovanie odborných vedomostí členov i laickej verejnosti formou sústavnej organizačnej, odbornej, osvetovej, propagačnej, reklamnej a výchovnej činnosti, usporadúvaním medzinárodných, národných a propagačných výstav, či uverejňovaním odborných štúdií a článkov v periodických i neperiodických publikáciách, ako i prostredníctvom internetu, médii,

-          - výchova odborne spôsobilých posudzovateľov mačiek, poradcov chovu a stewardov,

-          - v rámci možností vytváranie podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života mačiek, 

-          - presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery mačiek, aktívne prispievanie k tvorbe a ochrane životného prostredia, vedenie členov k zvyšovaniu starostlivosti o životné prostredie,

-          - aktívna práca s mládežou, ich vzdelávanie, organizovanie súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami,

-          - využívanie poznatkov felinoterapie  k pozitívnemu pôsobeniu na kontakt človeka s mačkou, poskytujúceho motivačný podnet k odpočinku, stabilizácii a uzdraveniu človeka.

 

Pripravujeme
Voľby do FFS
Horúce novinky
FIFe dokumenty - zmeny od r. 2024

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.