SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Poskytovanie informácií podľa článku 13

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Občianske združenie Mačky – Nitra / Felis – Nitra, Kasalova 37, 94901 Nitra, IČO 42428432

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Na účel komunikácie s dotknutou osobou je určená kontaktná osoba, ktorej emailová adresa je : sonaivankova@anipet.sk

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Vedenie evidencie členov OZ Mačky – Nitra / Felis - Nitra: je spracúvaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa združujú na báze dobrovoľnosti v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako chovatelia ušľachtilých aj domácich mačiek. Členstvo v združení je podmienené vyplnením prihlášky zaplatením členského príspevku. Združenie umožňuje svojim členom zúčastňovať sa na medzinárodných výstavách mačiek, organizovaných kdekoľvek vo svete a odchovávať mačiatka s preukazom pôvodu.
 2. Organizovanie medzinárodných výstav mačiek: vedenie evidencie účastníkov výstavy. Účasť na výstave je podmienená vyplnením prihlášky a zaplatením výstavného poplatku, za ktorý sú poskytnuté služby: účasť na výstave, veterinárna kontrola, posúdenie mačiek medzinárodne uznávaným posudzovateľom, poskytnutie klietky pre vystavené mačky, zverejnenie vystavovateľa v katalógu výstavy, poskytnutie katalógu výstavy
 3. Propagácia činnosti občianskeho združenia: Zverejňovanie fotografií členov a účastníkov medzinárodných výstav a iných akcií za účelom propagácie činnosti občianskeho združenia
 4. Cookies: Naša stránka nevyužíva cookies.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Záväzkový zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 2. Záväzkový zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 3. Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 4. Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Rozsah spracúvania osobných údajov

 1. OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra spracúva osobné údaje o svojich členov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska (názov ulice, popisné číslo, PSČ obec/mesto), kontaktné údaje (telefón /e-mail), počet a plemená chovaných mačiek, názov chovateľskej stanice, názov webovej stránky ak je to relevantné, údaje o zaplatení členského. Osobné údaje členov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ obec/mesto, názov chovateľskej stanice, adresa webovej stránky sú zverejnené na webovom sídle občianskeho združenia.
 2. Na účel organizovania výstavy sa spracúvajú osobné údaje vystavovateľov v rozsahu: : titul, meno, priezvisko, mesto, členstvo v OZ, štát, majiteľ/chovateľ,
 3. Na účel propagácie OZ sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu fotografie /spolu s menom a priezviskom osoby, príp. jej statusu
 4. Naša stránka nespracúva trvalé súbory cookies, ktoré sa ako krátke textové správy ukladajú do počítača návštevníka a umožňujú vašej stránke vašu identifikáciu keď sa na stránku vrátite

Príjemcovia osobných údajov/kategórie príjemcov

Federácia Felis Slovakia, Karpatská 3108/18, 81105 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45747741

WEBLIFE s.r.o.,  Ovocinárska 3493/28B,  949 01 Nitra – Kynek, IČO: 45428379

Poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia

 1. Vedenie evidencie členov: Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou podmienkou. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné viesť evidenciu o tom, ktorý člen zaplatil členský poplatok, vydať potvrdenie o členstve v občianskom združení na účel účasti na medzinárodnej výstave, na účel zápisu do plemennej knihy Federácie Felis Slovakia za účelom vystavenia rodokmeňa mačiatok.
 2. Vedenie evidencie účastníkov výstavy: Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou podmienkou. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné viesť evidenciu o tom, ktorý chovateľ/vystavovateľ zaplatil výstavný poplatok a uviesť vystavovateľa a jeho chovateľskú stanicu vo výstavnom katalógu.
 3. Oprávneným záujmom OZ je propagovať dosiahnuté chovateľské úspechy členov OZ a tak propagovať aj úspešnosť OZ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ak sa bude vykonávať

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu

 1. Osobné údaje spracúvané na účel evidencie členov: účel spracúvania sa končí po odchode člena z občianskeho združenia. Jeho osobné údaje sú po skončení účelu uchovávané ešte 2 kalendárne roky a následne sa zlikvidujú
 2. Osobné údaje spracúvané na účel organizovania medzinárodných výstav: účel spracúvania končí ukončením medzinárodnej výstavy. Osobné údaje sa po skončení účelu spracúvajú ešte 3 roky v katalógu výstavy zverejnenom na webovom sídle
 3. Účel spracúvania končí uplynutím 24 mesiacov od zverejnenia úspechu chovateľa na web stránke OZ, odchodom člena z OZ lebo uplatnením námietok voči zverejňovaniu osobných údajov na web stránke OZ

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Tento typ spracúvania osobných údajov sa nevykonáva.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorou je člen OZ Mačky – Nitra / felis – nitra alebo účastník medzinárodnej výstavy organizovanej OZ Mačky – Nitra / Felis - Nitra má nasledovné práva:  právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva),právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv dotknutej osoby

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR.

 Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných

 1. Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov alebo
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údajov na základe ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje na ich kópie alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 1. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta výmaz osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ uskutočniť len a základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na súhlase so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných lebo predzmluvných vzťahoch v zmysle podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je vykonávané na vo verejnom záujme na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  Dotknutá osoba môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

 1. Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kedykoľvek:

 • písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, t.j. : OZ Mačky-Nitra/ Felis – Nitra, Kasalova 37, 94901 Nitra, na ktorú je možné posielať písomné požiadavky
 • elektronicky správou zaslanou na adresu sonaivankova@anipet.sk s tým, že v predmete správy uvedie „práva dotknutej osoby podľa GDPR“

Ak si dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom, na  ich opravu a vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, alebo uplatní právo námietok voči spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.

Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa GDPR bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca.

Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby bezplatne

Obmedzenie práv dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:

 1. bezpečnosť Slovenskej republiky,
 2. obranu Slovenskej republiky,
 3. verejný poriadok,
 4. plnenie úloh na účely trestného konania,
 5. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 6. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní

 

 

Pripravujeme
Voľby do FFS
Horúce novinky
FIFe dokumenty - zmeny od r. 2024

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.