SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Zápisnica z členskej schôdzi 2015
Zápisnica z členskej schôdzi 2016
Zápisnica z členskej schôdzi 2018
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Občianske združenie Mačky - Nitra / Felis - Nitra

bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14.5.2015.

 

 Z á p i s n i c a

z ustanovujúcej  členskej schôdze OZ, ktorá sa konala dňa 11.07.2015

Program :  1. Otvorenie

 1. Informácia prípravného výboru o založení OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra
 2. Registrácia členov
 3. Voľba predsedu, tajomníka, pokladníka a kontrolóra OZ
 4. Členský príspevok na rok 2016
 5. Finančný rozpočet na rok 2016 a založenie účtu
 6. Diskusia
 7. Záver

 

1.Otvorenie.

p.PaedDr.Ivanková privítala prítomných a otvorila ustanovujúcu členskú schôdzu. Prítomní nemali žiadne pripomienky k programu schôdze, zároveň podpísali prezenčnú listinu. Prítomní členovia sú zároveň zakladajúcimi členmi OZ.

 

 1. Informácia o založenom OZ

 p.PaedDr.Ivanková oboznámila členov s priebehom založenia OZ, s obsahom stanov OZ, informovala ich o budúcom fungovaní a možnostiach OZ.

 

 1. Registrácia členov

 Na ustanovujúcej členskej schôdzi prebehla registrácia prítomných členov do OZ.

 

 1. Voľba výboru OZ

p.PaedDr.Ivanková vyzvala prítomých zakladajúcich členov,aby predniesli svoje návrhy kandidátov na členov výboru.  Z pomedzi prítomných zakladajúcich členov a ich návrhov  na funkcie OZ boli zvolení:

Predseda OZ - štatutár: PaedDr.Ivanková

Za : 9 členov

Proti : 0

zdržali sa hlasovania : 1

 

Tajomník : Ema Voláriková

Za : 9 členov

Proti : 0

zdržali sa hlasovania : 1

 

Pokladník : Andrea Klegová

Za : 10 členov

Proti : 0

zdržali sa hlasovania : 0

 

Kontrolór  : Mária Galbavá

Za : 10 členov

Proti : 0

zdržali sa hlasovania : 0

 

 1. Členský poplatok na rok 2016

Členovia jednohlasne odsúhlasili členský poplatok na rok 2016 vo výške 10 € pre všetkých členov.  Uvedený členský poplatok budú členovia platiť na základe informácií výboru OZ ( termín do ktorého je členský poplatok potrebné uhradiť, na aké číslo účtu ) . Záujemca o členstvo v OZ pošle  prihlášku výboru OZ, výbor OZ rozhodne o prejatí prípadne neprijatí prihlášky a žiadateľ sa stane členom až po zaplatení členského príspevku.

 

 1. Finančný rozpočet pre rok 2016 a založenie účtu

Návrh finančného rozpočtu pre rok 2016 bol odložený vzhľadom na to, že súvisí s informáciami odvodu členského pre Federáciu Felis Slovakia. Bude dopracovaný a predložený členom na najbližšej členskej schôdzi. Založením účtu boli poverení : PaedDr. Sońa Ivanková – predseda a pokladník : Andrea Klegová.   

 

 1. Diskusia a návrhy

Počas tohoto bodu programu všetci zúčastnení diskutovali a odpovedali na rôzne otázky ohľadne založeného OZ a jeho fumgovania od 01.01.2016.

p.PaedDr.Ivanková informovala zúčastnených o možnostiach systému Membery, pod ktorým by OZ mohla fungovať, čo sa týka registrácií, evidencie a administratívy potrebnej pre členov. Prítomní členovia sa zhodli, že využitie, najmä pre členov OZ je široké a súhlasili s použitím toho systému v pilotnom, bezplatnom režime po dobu 1 roka.

 

8.Záver.

PaedDr.Ivanková poďakovala prítomným  účasť.

 

Uznesenia :

Č. 1/2015 Prítomní členovia ustanovujúcej členskej schôdzi OZ sa stali zakladajúcimi členmi.

Č. 2/2015

Predsedníčkou OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra sa stala PaedDr. Soňa Ivanková, ktorá v zmysle Stanov OZ je zároveň aj štatutárom združenia .

Tajomníčkou OZ OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra sa stala Ema Voláriková

Pokladníčkou OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra sa stala Andrea Klegová

 Kontrolórkou OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra sa stala Mária Galbavá

Č. 3/2015 Členský príspevok na rok 2016 je stanovený na 10 EUR.

Č. 4/2015 Ukladá predsedníčke a pokladníčke založiť účet v banke. Termín: júl 2015

Č. 5/2015 Výbor pripraví návrh rozpočtu na rok 2016. Termín : do najbližšej členskej schôdzi

Č. 6/2015 Výbor oznámi svojim členom číslo účtu, na ktoré členovia uhradia členský príspevok na rok 2016 a termín do kedy je potrebné členský príspevok uhradiť. Termín.: júl 2015

Č. 7/2015 Poveruje predsedníčku začať prípravné práce na systéme  Membery. Termín : júl 2015.

 

Prítomní: na základe listiny prítomných členov

Zapísala: Ema Voláriková

Overil : PaedDr. Soňa Ivanková

              

 

 

Pripravujeme
Horúce novinky
MVM Viničné November 2022

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.