SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Štatút FIFe
Všeobecné pravidlá FIFe
Chovateľsko - registračné pravidlá FIFe
Výstavné pravidlá FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Zápisnica z členskej schôdze OZ CHM Mačky Nitra / Felis Nitra ,

konanej dňa 10.11.2018 v Nitre

 

 1. Otvorenie

 

Predsedníčka OZ p. Soňa Ivanková privítala všetkých prítomných a tým otvorila členskú schôdzu.

 

 1. Program schôdze

 

Program  :

 1. Otvorenie, odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice : p. Ivanková
 2. Kontrola plnenia uznesení od poslednej členskej schôdzi: p. Voláriková
 3. Voľba členov mandátovej komisie, správa mandátovej  komisie
 4. Schválenie programu
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. MVM Nitra 17. – 18. 11. 2018
 7. Stanovy OZ – zmeny a doplnky
 8. Čo zaujíma našich členov

Občerstvenie

 1. Správa o činnosti výboru OZ za rok 2017, schválenie správy : p. Ivanková, členovia výboru
 2. Správa o hospodárení OZ za rok 2017 p. Ivanková
 3. Správa o vykonanej činnosti kontrolóra OZ za rok 2017, schválenie správy :  p. Ivanková
 4. Rozpočet na rok 2019. Členské na rok 2019. p. Ivanková
 5. Plán činnosti na rok 2019 : p. Ivanková.
 6. Správa návrhovej komisie
 7. Diskusia, prevzatie registrácie
 8. Ukončenie

 

 1. 1. Otvorenie : Predsedníčka OZ p. Ivanková, požiadala členov OZ o odsúhlasenie programu schôdze. Prítomní odsúhlasili program schôdze bez pripomienok a jednomyselne, nik nebol proti a nik sa nezdržal hlasovania. Za zapisovateľa bola jednomyselne zvolená Ema Voláriková a za overovateľa zápisnice Soňa Ivanková

 

 1. Kontrola uznesení

 

Kontrolu uznesení predniesla p. Ivanková a Ema Voláriková, všetky uznesenia z členskej schôdzi konanej v roku 2017 boli splnené.

 

 1. Voľby členov Mandátovej komisie a správa Mandátovej komisie

 

Návrh kandidátov do  Mandátovej komisie :

Ema Voláriková

Marián Bogár

 

Kandidáti  boli odsúhlasení jednomyselne.

Predložená bola správa Mandátovej komisie, ktorá bola jednomyselne schválená.

 

 1. Schválenie programu : program bol prítomnými jednomyselne schválený.

 

 

 1. Voľby členov Návrhovej komisue.

 

Návrh kandidátov do Návrhovej komisie :

Soňa Ivanková

Ingrid Šúnová

 

Kandidáti  boli odsúhlasení jednomyselne.

 

 1. MVM Nitra 17. – 18. 11. 2018

 

 1. Ivanková informovala prítomných : MVM je pripravovaná s v spolupráci s OZ SACHM a bude sa konať v priestoroch KD Viničné. K výstave bola spustená facebooková stránka Int. Cat Shows Nitra 25. – 26. 11. 2017. Výstavný výbor prostredníctvom tejto stránky informoval verejnosť o výstave, Ďalej informovala o jednotlivých krokoch súvisiacich s organizáciou výstavy. Zároveň informovala o možnostiach výstavy OZ v roku 2019.

 

 1. 7. Zmena Stanov OZ : p. Ivanková predniesla návrh na zmenu znenia Stanov OZ Mačky Nitra / Felis Nitra. Nakoľko väčšina členskej základne je mimo územia SR, navrhla platné hlasovanie korešpondenčne , a to formou emailovej pošty. Návrh bol jednomyselne odsúhlasený prítomnými členmi.

 

 1. Čo zaujíma našich členov

-  prvé krytie , prvá výstava

- ako vyplniť elektronicky prihlášku vrhu

 

Po  tomto bode programu nasledovala prestávka a občerstvenie.

 

 1. Správa o činnosti výboru OZ za rok 2017, schválenie správy

Správu o činnosti výboru OZ za rok 2017 predniesla p. Ivanková. Táto správa bola následne schválená členmi OZ prítomnými na schôdzi.

 1. Správa o hospodárení OZ za rok 2017.

Správu o hospodárení výboru OZ za rok 2017 predniesla p. Ivanková. Táto správa bola následne schválená členmi OZ prítomnými na schôdzi.

 1. Správa o vykonanej činnosti kontrolóra OZ za rok 2017, schválenie správy.

Správu o činnosti výboru OZ za rok 2015 predniesla p.Ivanková. Táto správa bola následne schválená členmi OZ prítomnými na schôdzi.

 1. Rozpočet na rok 2019. Členské na rok 2019.

Plánovaný rozpočet na rok 2019 predniesla predsedníčka OZ p. Ivanková. Členov oboznámila s finančnými prostriedkami OZ Mačky Nitra / Felis Nitra. Rozpočet bol prítomnými schválený. Členský poplatok na rok 2019  bol odsúhlasený vo výške 12 €. Členské je potrebné uhradiť do konca januára 2019.

 

 1. Plán činnosti na rok 2019 : p. Ivanková.

Plán činnosti na rok 2019 predniesla p. Ivanková. Zameraný bol hlavne na neustále prebiehajúcu pomoc pre členov OZ v rámci chovu, plemennej knihy a poradenstva v týchto témach.  Ďalšou jeho súčasťou bolo vedenie web stránky počas celého roka i možná príprava MVM. Plán činnosti bol zhrnutý do nasledovných bodov:

 1. Vedenie web stránky felis-nitra.eu
 2. Vedenie facebook stránky OZ
 3. MVM 2019
 4. Členská schôdza 2019
 5. Vzdelávanie členov
 6. Prezentácia chovateľských staníc na web stránke
 7. Vybavovanie návrhov prostredníctvom korešpodenčného hlasovania

 

 1. Správa návrhovej komisie :

Návrhová komisia predložila znenia uznesení, ktoré boli členskou schôdzou jednomyselne schválené.

Členská schôdza shválila tieto uznesenia :

 1. Program členskej schôdze
 2. Za členov Mandátovej komisie : Ema Voláriková, Marián Bogár
 3. Správu Mandátovej komisie
 4. Za členov Návrhovej komisie : Soňa Ivanková, Ingrid Šúnová
 5. Zmenu Stanov OZ
 6. Výročnú správu OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra za rok 2017
 7. Správu o hospodárení OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra za rok 2017
 8. Správu o vykonanej kontrole kontrolórom Mačky – Nitra / Felis – Nitra za rok 2017
 9. Rozpočet a členské poplatky na rok 2019
 10. Plán činnosti Mačky – Nitra / Felis – Nitra na rok 2019

 

 1. Diskusia a prevzatie registrácie

Diskusia prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania, prítomní členovia si prevzali original registráciu v OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra

Predsedníčka OZ prejednala s členom p. Bogárom ich sťažnosť na chovateľsku registrovanú v organizácií TICA. Navrhla a prejednala postup podania a vybavovania žiadosti.

 1. Ivanková informovala o GA 2019 a návrhu, ktorý bol podaný za OZ Mačky Nitra / Felis Nitra. Návrh obsahuje informáciu o možnosti získania titulu pre mačiatka v triede 4 – 7 Kitten Champion / Kitten InterChampion (  3x CACK a 3x CACIBK ) a titulu Junior Champion pre mačiatka v triede 7-10 (  3x CACJa 3x CACIBJ ).
 2. Ivanková o poslednom Valnom Zhromaždení FFS a následne informovala o myšliene Prvého Plesu chovateľov, ktorého súčasťou má byť aj odovzdávanie titulu Národný Víťaz – NW 2018. Informovala tiež o dôleitej zmene platnej od 01.01.2019 – Je nutné požiadať o PP mačiatok do 10 týždnov veku. V prípade neskoršieho požiadana o PP bude účtovaný vyšší poplatok za rodokmeň. Tiež informovala, že od 01.01.2019 nie je nutné opätovne prikladať všetky tlačivá a zdravotné cetrifikáty ak už boli dodané predtým.

 

 1. Záver

 Predsedníčka ZO PaedDr. Sona Ivanková poďakovala prítomným členom za účasť a ukončila členskú schôdzu.

 Zapísala : Ema Voláriková

 Overila: Soňa Ivanková

 

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme
Horúce novinky
MVM Viničné November 2022

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.