SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Štatút FIFe
Všeobecné pravidlá FIFe
Chovateľsko - registračné pravidlá FIFe
Výstavné pravidlá FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Ako sa môžete stať našim členom

1. Vyplňte dole uvedenú prihlášku a odošlite na mailovú adresu tajomníčky OZ : cattery.bkh@gmail.com

alebo poštou na  adresu OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra, PaedDr. Soňa Ivanková, Kasalova 37, 94901 Nitra.

2. Zaplaťte členský poplatok 12 EUR / rok na účet OZ. Nájdete v kontaktoch.

3. Po zaplatení a odsúhlasení Vašej žiadosti výborom OZ, Vám bude odoslaná potvrdená registrácia s registračným číslom.

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE Mačky-Nitra / Felis-Nitra

Sídlo: Kasalova 37, 949 01 Nitra IČO : 42428432

 

Prihláška o členstvo v združení

Entry form for membership in the association

Meno / First Name  ...................................................................................................

 

Priezvisko / Last Name  ............................................................................................

 

Dátum narodenia/ D.O.B ...........................................................................................

 

Rodné číslo / Personal No..........................................................................................

 

Štátna príšlušnosť/ Nationality ...................................................................................

 

Adresa / Address ........................................................................................................

 

Telefón a email / phone and email ..............................................................................

 

Názov chovnej stanice / Cattery name .......................................................................

 

Chované plemeno/ Breed ...........................................................................................

 

Týmto sa dobrovoľne prihlasujem do Občianskeho združenia Mačky – Nitra / Felis - Nitra a

svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov. Oboznámil/a som sa so Stanovami  občianskeho združenia Mačky – Nitra / Felis - Nitra, súhlasím s nimi  a budem ich dodržiavať. Vyhlasujem, že budem dodržiavať uvedené členské povinnosti.

 

Vyplnením prihlášky a zaplatením členského sa záujemca stáva členom Občianskeho združenia Mačky – Nitra / Felis – Nitra, Kasalova 37, 94901 Nitra, IČO 42428432.

(ďalej len „OZ“), ktoré je dobrovoľným združením chovateľov mačiek s preukazom o pôvode aj domácich mačiek v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Činnosť OZ sa riadi Stanovami. V prípade, že som alebo budem členom u viacerých Členov FFS, môj hlas platí v OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra, počas doby môjho členstva v tomto OZ. 

Poskytnuté osobné údaje sa budú využívať na účel:

  • vedenia evidencie členov a platenia členského do OZ,
  • potvrdenia účasti na medzinárodných výstavách mačiek na základe žiadosti člena a v zmysle Výstavných pravidiel medzinárodnej federácie chovateľov mačiek FIFe
  • propagácie činnosti OZ a jeho členov – chovateľov – zverejnením úspechov členov v rozsahu meno, priezvisko, názov chovateľskej stanice, dosiahnutý úspech na webovom sídle OZ na adrese http://felis-nitra.eu/
  • zverejňovania zoznamu členov OZ v rozsahu meno, priezvisko, registračné číslo, názov chovateľskej stanice

Osobné údaje sa v rozsahu prihlášky a v relevantnom prípade poskytnú združeniu právnických osôb Federácia Felis Slovakia, Karpatská 3108/18, 81105 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45747741  (ďalej len „FFS“)

  • vydávaní preukazu pôvodu mačiatok alebo zápisu zvieraťa získaného mimo SR do plemennej knihy,
  • organizovaní súťaže Národný víťaz Slovenska,
  • organizovaní aktivít pre členov občianskych združení tvoriacich FFS (aktívy a semináre),
  • registrácii chovateľskej stanice vo FIFe,
  • organizovaní valných zhromaždení a overovaní platnosti hlasovania štatutárov občianskych združení v zmysle Stanov FFS
  • overovaní správnosti odvodov členských príspevkov do FFS.

Členstvo v OZ vyžaduje poskytnutie osobných údajov na uvedenej prihláške, pretože bez poskytnutia osobných údajov nie je možné byť členom OZ a využívať výhody plynúce z členstva v tomto záujmovom občianskom združení.

Účel spracúvania osobných údajov člena končí odchodom člena z OZ. Po odchode člena z  OZsa jeho osobné údaje budú uchovávať ešte 24 mesiacov, po uplynutí ktorých budú zlikvidované a vymazané.

Člen OZ má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby je uvedený na webovom sídle OZ na adrese : http://felis-nitra.eu/, kontakty : sonaivankova@anipet.sk

 

 

 

V ..................................... dňa ......................................... podpis ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme
Horúce novinky
MVM Viničné November 2022

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.