SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Zápisnica z členskej schôdzi 2015
Zápisnica z členskej schôdzi 2016
Zápisnica z členskej schôdzi 2018
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

S T A N O V Y

Občianskeho združenia

Mačky - Nitra / Felis - Nitra

podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 1. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • 1 Úvodné ustanovenia

Občianske združenie Mačky - Nitra / Felis - Nitra  (ďalej len „ Mačky – Nitra“  alebo „Felis - Nitra") je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe zákona Národnej rady  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb. Združuje chovateľov a majiteľov mačiek s preukazom pôvodu,  majiteľov domácich mačiek ako i priaznivcov všetkých plemien mačiek  s cieľom zachovať genofond existujúcich plemien mačiek, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené plemená mačiek a pracovať na uznaní nových plemien mačiek.

 • 2 Názov, sídlo a pôsobnosť združenia

Názvom združenia je Mačky – Nitra alebo Felis - Nitra .

Sídlo Mačky - Nitra  je na adrese:  Kasalova 1581/37, 949 01 Nitra.

Mačky - Nitra svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky.

 • 3 Cieľ združenia

-          je rozvoj a podpora chovu mačiek, zvyšovanie úrovne súčasných  plemien mačiek, práca na uznaní nových plemien mačiek, zlepšovanie genofondu a exteriéru chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty,

-          Spolupráca s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí, spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účlom rozvoja združenia.

-          Vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu cieľov združenia Mačky - Nitra , vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ,

-          - evidencia druhov plemien a počtov mačiek,

-          - evidencia a usmerňovanie registrovaných chovov administráciou žiadostí o registráciu chovateľských staníc,

-          - zvyšovanie odborných vedomostí členov i laickej verejnosti formou sústavnej organizačnej, odbornej, osvetovej, propagačnej, reklamnej a výchovnej činnosti, usporadúvaním medzinárodných, národných a propagačných výstav, či uverejňovaním odborných štúdií a článkov v periodických i neperiodických publikáciách, ako i prostredníctvom internetu, médii

-          - výchova odborne spôsobilých posudzovateľov mačiek, poradcov chovu a stewardov,

-          - v rámci možností vytváranie podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života mačiek, 

-          - presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery mačiek, aktívne prispievanie k tvorbe a ochrane životného prostredia, vedenie členov k zvyšovaniu starostlivosti o životné prostredie,

-          - aktívna práca s mládežou, ich vzdelávanie, organizovanie súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami.

-          - využívanie poznatkov felinoterapie  k pozitívnemu pôsobeniu na kontakt človeka s mačkou, poskytujúceho motivačný podnet k odpočinku, stabilizácii a uzdraveniu človeka.

 1. ČASŤ

ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 • 1 Členstvo

Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

Členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky ako aj osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt. Členom združenia sa môže stať aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky a nemá na území SR trvalý a ani prechodný pobyt. Členom sa môže stať aj dieťa mladšie ako 18 rokov, ak jeho zákonný zástupca podpíše prihlášku a súhlasí s cieľmi a stanovami združenia.

Členstvo v združení vzniká rozhodnutím výboru združenia o prijatí za člena na základe prihlášky o členstvo v združení, po zaplatení členského príspevku.

Členstvo v združení je riadne a čestné. Čestné členstvo odsúhlasuje členská schôdza.

Členstvo v združení zaniká:

- vystúpením na základe písomného vyhlásenia člena združenia,

- vylúčením člena zo združenia,

- nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v stanovenej lehote,

- úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

- zánikom združenia

Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného na príslušný kalendárny rok, ani jeho časti, nemá nárok na majetok združenia.

 • 2 Práva člena

Riadny člen združenia má právo najmä:

- podieľať sa na činnosti združenia, zúčastňovať sa na rokovaniach, schôdzach, výstavách a podujatiach, organizovaných združením,

- od 18 rokov veku voliť a byť volený do orgánov združenia v zmysle týchto Stanov,

- predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia a žiadať ich o stanovisko a informácie o plnení uznesení a hospodárení združenia,

- odvolať sa proti rozhodnutiu výboru združenia k členskej schôdzi združenia,

- chovať mačky a rozmnožovať čistokrvné mačky, za dodržania podmienok príslušných schválených dokumentoch ,

- na zápis svojich odchovov po splnení podmienok k zápisu,

 Čestný člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach, schôdzach, výstavách a podujatiach, organizovaných združením.

 • 3 Povinnosti člena

Povinnosti člena sú najmä:

- dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Stanovy združenia,

- plniť uznesenia orgánov združenia,

- aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

- zúčastňovať sa členskej schôdzi s výnimkou prípadov hodných zvláštneho zreteľa,

- platiť členské príspevky a schválené mimoriadne príspevky, členský podiel v stanovenej lehote,

- nekonať v rozpore so záujmami združenia a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli poškodiť povesť združenia,

- evidovať chované mačky, zabezpečiť ich označenie (čipovanie) v súlade s platnou legislatívou,

- riadiť sa pravidlami a zásadami chovateľskej a spoločenskej etiky,

- nepredávať a nedodávať mačky prostredníctvom priekupníkov so zvieratami, obchodov s chovateľskými potrebami alebo podobných organizácií, neposkytovať mačky na experimentálny výskum či testovanie, nepredávať mačky alebo ponúkať zvieratá na krytie prostredníctvom aukcií, a to ani elektronických,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

- informovať o závažných skutočnostiach súvisiacich s poslaním a činnosťou združenia Mačky - Nitra výbor združenia alebo kontrolóra združenia a to najneskôr do 30 dní odo dňa, od kedy sa o uvedenej skutočnosti dozvedeli.

 

III. ČASŤ

ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ZDRUŽENIA

 • 1 Členská schôdza

Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa združenia a oprávnených záujmov členov.

Členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby spravidla raz za rok. Ak požiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov, je výbor povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Pozvánky musia byť členom odoslané najneskôr 14 dní pred termínom jej konania.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.

Členská schôdza rozhoduje o zániku združenia, o zlúčení združenia, o Stanovách, ich zmenách a doplnkoch, pričom svoje rozhodnutie schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Ostatné uznesenia a rozhodnutia schvaľuje väčšinou hlasov prítomných členov.

Členská schôdza volí a odvoláva členov výboru a kontrolóra, pričom rozhoduje väčšinou hlasov prítomných delegátov.

Členská schôdza schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne mimoriadnych príspevkov,  členského podielu pre združenie.

Členská schôdza rozhoduje ako odvolací orgán voči rozhodnutiu Výboru o vylúčení člena združenia. Rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení je konečné.

 • 2 Výbor

Výbor združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedný členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.

Výbor má troch členov, predsedu, tajomníka a pokladníka. Členovia výboru sú volení členskou schôdzou na obdobie štyroch rokov.

Predseda zastupuje združenie navonok, je štatutárnym orgánom združenia.

Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Rokovanie zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti tajomník. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný, hlas tajomníka. Rokovanie výboru je verejné, môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek člen združenia.

Výbor vedie evidenciu členov a evidenciu chovaných mačiek.

Výbor rozhoduje o vylúčení člena združenia. Vylúčený člen má právo voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať sa na členskú schôdzu združenia.

 • 3 Kontrolór

Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, pričom na každom zasadnutí členskej schôdze je povinný podať správu o vykonanej činnosti.

Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom vo výbore združenia.

Kontrolóra volí členská schôdza na obdobie štyroch rokov.

Kontrolór kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výbor združenia na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie. Takisto kontroluje dodržiavanie Stanov, prípadne ďalších vnútorných predpisov združenia.

 • 4 Spoločné ustanovenia

Voľby do všetkých funkcií v združení Mačky - Nitra sú tajné alebo verejné, podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Mandát sa zvoleným funkcionárom začína dňom ich zvolenia do funkcii a končí na konci volebného obdobia dňom zvolenia nových funkcionárov, alebo odvolaním z funkcie alebo vzdaním sa funkcie.

Funkcie členov orgánov združenia sú čestné. Funkcionári pri výkone uložených úloh majú nárok na náhradu skutočných nákladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a môže im byť priznaná odmena na základe rozhodnutia členskej schôdze.

 1. ČASŤ

Hospodárenie a finančné prostriedky združenia

 • 1 Hospodárenie

Mačky - Nitra hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok môže byť použitý len na plnenie cieľov združenia.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá výbor združenia. Všetky finančné prostriedky, získané združením ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia.

 • 2 Zdroje finančných prostriedkov

Finančné zdroje pre plnenie úloh združenia sú:

-          dobrovoľné členské príspevky,

-          dary od fyzických osôb alebo právnických osôb,

-          dotácie a granty od právnických osôb, tuzemských či zahraničných,

-          dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

-          príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia podľa I. časti §3 týchto Stanov ,

 

 1. ČASŤ

Zánik združenia , záverečné ustanovenia

 • 1  Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Toto rozhodnutie schvaľuje členská schôdza združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia.

Združenie tiež zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Ak združenie zaniká rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora a rozhodne o použití prípadného likvidačného zostatku v súlade s cieľmi združenia. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

 • 2 Záverečné ustanovenia

Pre  činnosť združenia môže združenie vytvoriť interné dokumenty, ktoré nadobudnú účinnosť schválením členskou schôdzou združenia.

Tieto Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením prípravným výborom pre založenie združenia a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Na vzťahy, neupravené týmito stanovami, sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Až do zvolania prvej členskej schôdze vo veciach zastupujúcich združenie koná predseda prípravného výboru združenia.

Prípravný výbor je povinný zvolať prvú členskú schôdzu, na ktorej budú zvolené orgány združenia, do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

V Nitre, dňa 15.4.2015

 

PaedDr. Soňa Ivanková                            Ema Voláriková                                          Andrea Klegová

Predsedníčka                                               členka                                                          členka

prípravného výboru                                 prípravného výboru                                    prípravného výboru

 

 

 

 

Pripravujeme
Horúce novinky
Pomoc chovateľom na Ukrajine

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.